Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

 

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

 

 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”  

 

Проект BG051PO001-4.2.03-0998 "Обучение на средношколци за развитие на ключови социални компетенции"

Бенефициент:

Национална школа по мениджмънт


Партньори:

32 СОУ “Св. Климент Охридски” – София

Център за младежки и образователни дейности – Силистра

eXTReMe Tracker